Zeeland

Resultaten totalen 2017

Resultaten totaal bedrijven 2017
Aantal kilometers totaal 689.104,96 km
Aantal kilometers woon-werk 519.870,37 km
Aantal fietskilometers overig (recreatief) 169.234,59 km
Aantal deelnemers 695
Vermeden CO2 uitstoot 120.897,53 kg
Totale sponsor-opbrengst € 6.234,61
Resultaten totaal overige fietsers 2017
Aantal kilometers totaal 381.407,15 km
Aantal fietskilometers overig (recreatief) 132.865,10 km
Aantal kilometers woon-werk 248.542,05 km
Aantal deelnemers 4.377
Vermeden CO2 uitstoot 62.994,92 kg

Top 10 bedrijven naar aantal deelnemers

Bedrijf Aantal deelnemers Woon-werk kilometers Vermeden CO2 uitstoot Sponsor opbrengst
EPZ Zeeland 86 141.670 km 31.076,40 kg € 1.416,78
Gemeente Terneuzen 77 39.676,20 km 9.657,40 kg € 398,36
St.ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 69 38.051,39 km 9.162,71 kg € 380,23
Gemeente Veere 60 36.189,60 km 8.468,72 kg € 723,79
ZLM Verzekeringen 43 25.922,80 km 5.262,56 kg € 1.296,14
Eastman Chemical Middelburg BV 39 61.929,90 km 13.978,28 kg € 618,80
Gemeente Sluis 34 28.350,98 km 7.042,75 kg € 284,13
ARKEMA Vlissingen 30 68 km 92,20 kg € 2,04
Lumileds Netherlands B.V., vestiging Middelburg 29 6.408 km 1.281,60 kg € 64,08
Indaver Nederland 26 9.108,40 km 2.364,62 kg € 455,62

Top 10 bedrijven naar afgelegde kilometers

Bedrijf Aantal deelnemers Woon-werk kilometers Vermeden CO2 uitstoot Sponsor opbrengst
EPZ Zeeland 86 141.670 km 31.076,40 kg € 1.416,78
Eastman Chemical Middelburg BV 39 61.929,90 km 13.978,28 kg € 618,80
Gemeente Terneuzen 77 39.676,20 km 9.657,40 kg € 398,36
St.ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 69 38.051,39 km 9.162,71 kg € 380,23
Gemeente Veere 60 36.189,60 km 8.468,72 kg € 723,79
Gemeente Sluis 34 28.350,98 km 7.042,75 kg € 284,13
ZLM Verzekeringen 43 25.922,80 km 5.262,56 kg € 1.296,14
Gemeente Middelburg 22 22.503 km 5.613,70 kg € 225,03
Waterschap Scheldestromen 16 20.016 km 5.132,80 kg € 0
ELSTA B.V. & Co Cv 20 18.635,80 km 4.787,21 kg € 0

Totalen per bedrijf

Bedrijfsnaam Aantal deelnemers Woon-werk kilometers Vermeden CO2 uitstoot Sponsor opbrengst
ARKEMA Vlissingen 30 68 km 92,20 kg € 2,04
Bison International 6 7.189,80 km 2.772,06 kg € 71,55
Eastman Chemical Middelburg BV 39 61.929,90 km 13.978,28 kg € 618,80
ELSTA B.V. & Co Cv 20 18.635,80 km 4.787,21 kg € 0
EPZ Zeeland 86 141.670 km 31.076,40 kg € 1.416,78
Gemeente Middelburg 22 22.503 km 5.613,70 kg € 225,03
Gemeente Noord-Beveland 6 3.316 km 697,70 kg € 99,48
Gemeente Reimerswaal 7 1.509 km 301,80 kg € 0
Gemeente Schouwen-Duiveland 17 10.309 km 2.665,60 kg € 0
Gemeente Sluis 34 28.350,98 km 7.042,75 kg € 284,13
Gemeente Terneuzen 77 39.676,20 km 9.657,40 kg € 398,36
Gemeente Tholen 13 11.255 km 2.693,03 kg € 0
Gemeente Veere 60 36.189,60 km 8.468,72 kg € 723,79
Golden Tulip Strandhotel Westduin 3 352 km 70,40 kg € 0
ICL-IP Terneuzen B.V. 9 0 km 0 kg € 0
Indaver Nederland 26 9.108,40 km 2.364,62 kg € 455,62
Lumileds Netherlands B.V., vestiging Middelburg 29 6.408 km 1.281,60 kg € 64,08
MULTI 14 15.341 km 3.298,30 kg € 153,41
Nehalennia Stedelijke SG 5 1.450 km 290 kg € 0
NIOZ - Yerseke 11 6.005 km 1.235,50 kg € 0
Rabobank Oosterschelde 17 271,60 km 54,32 kg € 5,42
St.ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 69 38.051,39 km 9.162,71 kg € 380,23
Stichting Landschapsbeheer Zeeland 6 3.389 km 677,80 kg € 30,95
Switch 2 1.048 km 209,60 kg € 8,80
Ver. Zeeuwse Milieufederatie 7 1.226,60 km 245,32 kg € 0
Waterschap Scheldestromen 16 20.016 km 5.132,80 kg € 0
ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland 23 8.758,30 km 1.781,16 kg € 0
ZLM Verzekeringen 43 25.922,80 km 5.262,56 kg € 1.296,14