Friesland

Resultaten totalen 2017

Resultaten totaal bedrijven 2017
Aantal kilometers totaal 101.501,28 km
Aantal kilometers woon-werk 73.808,42 km
Aantal fietskilometers overig (recreatief) 27.692,86 km
Aantal deelnemers 69
Vermeden CO2 uitstoot 17.530,97 kg
Totale sponsor-opbrengst € 1.152,57
Resultaten totaal overige fietsers 2017
Aantal kilometers totaal 63.684 km
Aantal fietskilometers overig (recreatief) 34.511,60 km
Aantal kilometers woon-werk 29.172,40 km
Aantal deelnemers 607
Vermeden CO2 uitstoot 9.285,64 kg

Top 10 bedrijven naar aantal deelnemers

Bedrijf Aantal deelnemers Woon-werk kilometers Vermeden CO2 uitstoot Sponsor opbrengst
Wetterskip Fryslân 41 51.547 km 11.319,30 kg € 1.030,94
gemeente De Fryske Marren 22 12.191,80 km 3.585,56 kg € 121,63
Vrije Fietsers gemeente Littenseradiel 6 10.069,62 km 2.626,11 kg € 0

Top 10 bedrijven naar afgelegde kilometers

Bedrijf Aantal deelnemers Woon-werk kilometers Vermeden CO2 uitstoot Sponsor opbrengst
Wetterskip Fryslân 41 51.547 km 11.319,30 kg € 1.030,94
gemeente De Fryske Marren 22 12.191,80 km 3.585,56 kg € 121,63
Vrije Fietsers gemeente Littenseradiel 6 10.069,62 km 2.626,11 kg € 0

Totalen per bedrijf

Bedrijfsnaam Aantal deelnemers Woon-werk kilometers Vermeden CO2 uitstoot Sponsor opbrengst
gemeente De Fryske Marren 22 12.191,80 km 3.585,56 kg € 121,63
Vrije Fietsers gemeente Littenseradiel 6 10.069,62 km 2.626,11 kg € 0
Wetterskip Fryslân 41 51.547 km 11.319,30 kg € 1.030,94